Spirituell Veiledning

UNDER KONSTRUKSJON

Ønsker du en dypere forståelse av deg selv og hva som skjer i livet ditt?

En reading inkluderer informasjon fra ditt høyere selv om ting du kan reflektere over for å komme deg videre i livet.  Du får også en plan som gir deg en beskrivele av hva du kan gjøre skritt for skritt (fysisk, her og nå) for å rette opp i følelsesmessige og fysiske problemstillinger.

En reading kan belyse

Psychic Guidance Sessions can help you:

 • Understand your place in the world
 • Gain self-acceptance
 • Uncover your life’s purpose
 • Answer questions you have about your life
 • Confront the past-life fears that impact your present
 • Eradicate fears and phobias
 • Step into the future with confidence
 • Maximize your creativity
 • Avoid distractions and procrastination
 • Create clear goals and ways to achieve them
 • Connect with your soul to follow its guidance
 • Investigate karmic relationships
 • Make major life-changing decisions
 • Better understand your children and family
 • Live your life without fear and anxiety
 • Break negative patterns of belief or behavior
 • Tap into the power of the universe
 • Find soulmates and kindred spirits
 • Open your heart to love
 • Find specific ways to be of service
 • Undertake major life changes
 • Heal physical reminders of past-life trauma

Link til side med;  personlig smykke, krystall engel

Link til side med;  cd, dvd, veilednings bok

Link til side med;  krystall deo, tannkrem, såpe, kremer

For mer informasjon om kurs og treninger, sett deg på vår mailingliste.

Klikk her for å se vår meny & prisliste.

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

 1. Click on the HTML link code below.
 2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

 

TwinDragonsAcademy
Spesial laget cd med bineural waves, for trening og læring
The Zone
For dyp meditasjon
Deep Meditation

Full Pakke...TAI CHI 
Ta kontakt for kursdato
Her lærer du deg helt praktisk, raskt & effektivt et komplett system for Helse, Selvforsvar, Indre Fred & Åndelig Utvikling.
Du får også en metode som med 10min. daglig trening, gir deg styrke, kondisjon og fleksibilitet.
Meld deg på idag.