En Virkelig Øyeåpner...

by Mona Puntervold
(Kristiansand S)

Var redd for å bruke mye penger på et kurs jeg trodde var altfor fysisk krevende og som jeg ikke ville få riktig utbytte av.

Jeg er 46 år, full av energi, har hektiske dager, og bortsett fra yoga og trimturer det siste halve året, har jeg aldri trent, så formen var deretter.

Samtidig klarte jeg ikke helt og forstå hva dette kurset kunne tilføre meg, men valgte å følge intuisjon og melde meg på.

Jeg valgte å stille med et helt åpnet sinn. At det fysiske ikke var på plass plaget meg litt, men iløpet av den første timen forsto jeg endelig at det var helt uvesentlig.

Spørsmål jeg stilte meg selv før kurset var: Hvem, hva og hvorfor spørsmål ifht meg som person, og hvordan dette kurset iløpet av en helg kunne lære meg å mestre både fysiske og emosjonelle utfordringer, gjennom fysisk trening.

Opplevde instruktørene som svært profesjonelle og min opplevelse var at de møtte meg på det nivået jeg var, både fysisk og mentalt. Noe som gjorde dette til en suksess for meg.
Jeg har i tillegg valgt å følge treninger i etterkant.

Det jeg lærte disse dagene har satt i gang en prosess, hvor jeg har lært at det KUN er meg det kommer an på, og at det er meg selv med mine tanker, som skaper min egen situasjon.

Jeg har lært å bruke energien min på det som gjør meg godt
Jeg får , for hver dag som går, mer kontakt med det som faktisk er meg
Jeg har lært at det jeg sender ut, faktisk er det jeg får tilbake
Jeg kan med svært enkle grep ta kontroll i enhver situasjon, selv om den er skremmende
Jeg har funnet ro og er tilfreds med livet. Dette oppleves også positivt av menneskene rundt meg

En stor bonus har vært at jeg ALDRI turde gå i skogen alene, nå NYTER jeg det hver dag.
Redselen jeg hadde, har jeg tatt kontroll over - Jeg fjerner den!

Jeg kan ved helt enkle grep velge hvordan jeg vil at mange av livets situasjoner skal påvirke meg.
Jeg trener plutselig daglig, noen enkle øvelser noen få minutter hver morgen, samt yoga og en tur i skogen iløpet av dagen. Ikke fordi noen sier at jeg burde, men fordi jeg har et utrolig overskudd, og opplever at det gjør meg godt. Både for kropp og sjel.

Anbefaler alle som ønsker mer kontakt med seg selv, ro, tilfredshet om å ta dette kurset.

Det er faktisk så enkelt som at det jeg bare tenkte på før, det gjør jeg nå, fordi jeg er i stand til å være tilstede i øyeblikket
Jeg har gått fra å tenke til å handle.

Mona Puntervold
Kristiansand S

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Testimonials.

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Bli Selvsikker & Offensiv
Ta kontakt for kursdato
Ta full kontroll over livet ditt. Eliminer frykt, angst, stress, sinne
Her brukes Effektiv Nærkamp som verktøy for å programmere inn et offensivt handlings og tankesett.

Dette sier en kursdeltager

Se VIDEO her!


Se vår meny her


MEDIA
Stress ned & sov bedre med Tai Chi & Chi Gong

Indre fred mot Voldtekt

Yoga for helse & velvære

Fra Allers & TV Telemark
GRATIS Tai Chi Dvd

 

TwinDragonsAcademy
Spesial laget cd med bineural waves, for trening og læring
The Zone
For dyp meditasjon
Deep Meditation

Full Pakke...TAI CHI 
Ta kontakt for kursdato
Her lærer du deg helt praktisk, raskt & effektivt et komplett system for Helse, Selvforsvar, Indre Fred & Åndelig Utvikling.
Du får også en metode som med 10min. daglig trening, gir deg styrke, kondisjon og fleksibilitet.
Meld deg på idag.