Mental Trening Får Deg Raskere i MÅLSkreddersydd Mental Trening som effektivt hjelper deg til å nå målet ditt.

Vårt program er Fysisk og Mentalt krevende, det brukes av personer som har en jobb hvor de jevnlig utsettes for livstruende situasjoner. 

Når det står om livet, nytter det ikke å sette seg ned og visualisere.
Da gjelder det å ta ut alt du har av utappede ressurser for å overleve.

Du er garantert en annen person etter at du har gjennomført et av våre kurs.  Klikk her for mer info om effekter av treningen.


Har du det som skal til for å nå dine mål?
Er du en målsøkende rakett, eller hemmes du av tanker og følelser som saboterer din utvikling?

Er du usikker på hva du bør gjøre for å nå dine mål raskest mulig?

Underbevisstheten din er som en datamaskin, den kan programmeres til hva som helst.  
Du behøver ikke ha ha et klart definert mål.
Du behøver ikke kunne kontrollere tankene eller følelsene dine.

Du kan kort sagt være i en tilstand av «Kaos» innvendig.
Det eneste du trenger er et ønske om forandring og viljen til å følge veiledningen fra din mentale trener. Ved å følge et guidet opplegg – skritt for skritt, vil du finne ut hva du ønsker, hvilket mål du har og veien du bør gå for å komme dit.

Bli med meg på et lite eksperiment.
Forsøk nummer 1.
Legg en kulepenn på bordet foran deg.
Sitt helt stille med hendene i fanget og flytt pennen fra bordet og opp i baklommen på buksen din, kun ved hjelp av tankene.
Kontroll spørsmål.
Ligger pennen fremdeles på bordet – eller fløy den på egenhånd ned i lommen din?

Forsøk nummer 2.
Nå tar du tak i pennen på bordet med høyre hånd og stikker den ned i baklommen din.
Kontroll spørsmål.
Ligger pennen fremdeles på bordet – eller ligger den i lommen din, der du la den?

Hensikten med dette eksperimentet er å vise deg at for å nå et mål, må du gjøre noe.
Det holder ikke at du vet eller tenker på hva du må gjøre for å nå et mål. Du må ta fysiske skritt for å flytte deg i riktig retning.

Du lærer ikke å svømme ved å tenke på det, du må faktisk ut i vannet. Mental trening fungerer meget bra, men du trenger referansepunkter som du er kjent med fra før – for at den mentale treningen skal ha noen effekt.

Ved hjelp av vitenskapen om menneskenes iboende styrker og svakheter, skreddersyr vi et program som gjør deg Pro-Aktiv. Effekten av å få inn programmert et pro-aktivt tanke og holdning, gjør at du blir istand til gjøre taktiske disposisjoner før eventuelle problemer oppstår. Med andre ord, blir veien til målet ditt enklere og raskere.

Klikk her for mer info om effekter av treningen.

For mer informasjon om kurs og treninger, sett deg på vår mailingliste.

Klikk her for å se vår meny & prisliste.


Returner fra Mental Trening til Personlig Trener Hjem

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Bli Selvsikker & Offensiv
Ta kontakt for kursdato
Ta full kontroll over livet ditt. Eliminer frykt, angst, stress, sinne
Her brukes Effektiv Nærkamp som verktøy for å programmere inn et offensivt handlings og tankesett.

Dette sier en kursdeltager

Se VIDEO her!


Se vår meny her


MEDIA
Stress ned & sov bedre med Tai Chi & Chi Gong

Indre fred mot Voldtekt

Yoga for helse & velvære

Fra Allers & TV Telemark
GRATIS Tai Chi Dvd

 

TwinDragonsAcademy
Spesial laget cd med bineural waves, for trening og læring
The Zone
For dyp meditasjon
Deep Meditation

Full Pakke...TAI CHI 
Ta kontakt for kursdato
Her lærer du deg helt praktisk, raskt & effektivt et komplett system for Helse, Selvforsvar, Indre Fred & Åndelig Utvikling.
Du får også en metode som med 10min. daglig trening, gir deg styrke, kondisjon og fleksibilitet.
Meld deg på idag.