Offensiv Handling og Tankesett

by Lars Kili
(Porsgrunn, Norway)

Den viktigste effekten av kurset er at eg føler meg mye mere offensiv!

Jeg gjør alt nå bevisst og jeg tenker ikke så mye på ting og tang.

Før kurset så tenkte jeg for mye på ting jeg ikke skal tenke på og jeg blir MYE mer offansiv etter kurset.

Jeg likte best å høre hva du har å si og øvelser når man skal "angripe" andre.

Jeg har et eksempel: pPå treningen på søndag etter kurset så gjorde jeg en tabbe og de andre scorte, så pustet jeg dypt inn og tenkte glade tanker, også løp jeg med ballen og bare scorte 2 mål.

Dette kurset anbefales sterkt for andre, fordi det er mange som trenger å tenke positivt, offansivt og ha selvtilitt.
Så JA! Anbefales for mange!

Tusen takk Øystein for alt!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Testimonials.

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Bli Selvsikker & Offensiv
Ta kontakt for kursdato
Ta full kontroll over livet ditt. Eliminer frykt, angst, stress, sinne
Her brukes Effektiv Nærkamp som verktøy for å programmere inn et offensivt handlings og tankesett.

Dette sier en kursdeltager

Se VIDEO her!


Se vår meny her


MEDIA
Stress ned & sov bedre med Tai Chi & Chi Gong

Indre fred mot Voldtekt

Yoga for helse & velvære

Fra Allers & TV Telemark
GRATIS Tai Chi Dvd

 

TwinDragonsAcademy
Spesial laget cd med bineural waves, for trening og læring
The Zone
For dyp meditasjon
Deep Meditation

Full Pakke...TAI CHI 
Ta kontakt for kursdato
Her lærer du deg helt praktisk, raskt & effektivt et komplett system for Helse, Selvforsvar, Indre Fred & Åndelig Utvikling.
Du får også en metode som med 10min. daglig trening, gir deg styrke, kondisjon og fleksibilitet.
Meld deg på idag.