Offensiv Handling og Tankesett 

 • Offensiv handling og offensivt tankesett programmeres automatisk inn i underbevisstheten. 
 • Kurset tilpasses individets/gruppens behov og mål.

Kurs i offensivt handlings og tankesett

Kurset (Grunnleggende/Basis Kurs) går over 3 dager og omfatter bl.a følgende tema;

 • Praktisk fysisk trening, med utgangspunkt i stressende & pressede situasjoner.
 • Hvordan du kan bruke en offensiv handling under enhver situasjon.
 • Selvtillit, viljestyrke og økt evne til mestring.
 • Hvordan prestere bedre under press & få frem topp prestasjoner oftere.
 • Bevisstgjøring og teoretiske innblikk på hva som skjer i en akutt stress situasjon.
 • Pro-aktivt tanke og handlingsett.
 • Viktigheten av at kropp og tanker er samstemt.
 • Balansering av kropp og sinn.

Metode

 • Innlæringen foregår ut fra teorien om operant betinging. Det er da viktig at det du tenker sier og gjør, stemmer overens og er samkjørt med en Pro-Aktivt adferd.
 • Kurset er lagt opp som et stress-mestrings program for å utvikle evnen til det optimale når det gjelder å ta avgjørelser og å handle under stress i pressede situasjoner. Den pro-aktive holdningen eliminerer handlingslammelse og lærer deg at det finnes alltid et rom for handling og en løsning.
 • Treningen foregår på en slik måte at kroppens neuro-biologiske prosesser, lagrer informasjonen. Du ikke bare lærer raskere, du beholder også kunnskapen i underbevisstheten, slik at den trer frem ved behov under stress og i pressede situasjoner.
 • De fysiske teknikkene og prinsippene vi benytter, er basert på vitenskapen om den menneskelige kropps-dynamikken, slik at teknikkene er det optimale et menneske kan utføre.

Effekter av Kurs og Treningen

 • Kurset utdanner deg til automatisk å velge et offensivt handlings og tankesett, når du settes under press i en stressende situasjon.
 • Du oppnår å få redusert stressnivået når du befinner deg i stressende situasjoner. Dette er noe som gir rom for en bedre fokusert offensiv handling med mindre nøling/handlings-lammelse.
 • Du blir trent på en måte som fremmer din evne til å handle optimalt med tanke på bio-mekanisk spillerom for kognitive og fysiske prosesser. Dette resulterer igjen i bedre utførelse av jobben og hever evnen til å ta raske avgjørelser.
 • Kunnskapen du tilegner deg på våre kurs, tilpasses automatisk varierende situasjoner. Du lærer å lese situasjonen du befinner deg i – slik at handlingen tilpasses situasjonen.
  Stor overføringsverdi i alle jobb og livssituasjoner, da utvidet bevissthet gir evnen til et bedre fokusert valg og mere målrettet handling).
 • Kursdeltakere oppnår et bedre selvbilde og økt selvsikkerhet.
 • Så fort det går opp for en deltaker at han/hun har evnen til å håndtere stressende og pressede situasjoner, øker evnen til å håndtere dette stresset - slik at jobben kan utføres optimalt.
 • Kursdeltakere opplever å få et bedret livssyn og bedre evne til lagarbeid.
 • Informasjonen fra kursene lagres hos kursdeltakerne slik at de fungerer på samme måte som automatiske reaksjoner.
 • Mindre sykefravær, økt produktivitet.


For mer informasjon om kurs og treninger, sett deg på vår mailingliste.

Klikk her for å se vår meny & prisliste.


Returner til Mental Trening 

Returner fra Offensiv Handling til Personlig Trener Hjem

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

 1. Click on the HTML link code below.
 2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Bli Selvsikker & Offensiv
Ta kontakt for kursdato
Ta full kontroll over livet ditt. Eliminer frykt, angst, stress, sinne
Her brukes Effektiv Nærkamp som verktøy for å programmere inn et offensivt handlings og tankesett.

Dette sier en kursdeltager

Se VIDEO her!


Se vår meny her


MEDIA
Stress ned & sov bedre med Tai Chi & Chi Gong

Indre fred mot Voldtekt

Yoga for helse & velvære

Fra Allers & TV Telemark
GRATIS Tai Chi Dvd

 

TwinDragonsAcademy
Spesial laget cd med bineural waves, for trening og læring
The Zone
For dyp meditasjon
Deep Meditation

Full Pakke...TAI CHI 
Ta kontakt for kursdato
Her lærer du deg helt praktisk, raskt & effektivt et komplett system for Helse, Selvforsvar, Indre Fred & Åndelig Utvikling.
Du får også en metode som med 10min. daglig trening, gir deg styrke, kondisjon og fleksibilitet.
Meld deg på idag.