Øysteins PT Blogg

Øystein er Personlig Trener i Krigerens Vei.
Dette er disipliner som Yoga, Chi Gung og Martial Arts i sin orginale form. Her får du både den fysiske kampbiten og de åndelige aspektene, presentert på en helt praktisk måte - slik at du kan nyttegjøre deg informasjonen her og nå.

For mer informasjon om kurs og treninger, sett deg på vår mailingliste.

Klikk her for å se vår meny & prisliste.

Offensiv Handling og Tankesett

Den viktigste effekten av kurset er at eg føler meg mye mere offensiv! Jeg gjør alt nå bevisst og jeg tenker ikke så mye på ting og tang. Før kurset

Continue reading "Offensiv Handling og Tankesett "

Mental Fighting - Unleash Your True Potential

Fighting is easy, it is a natural thing for us, we are born fighters "mental fighting"

Continue reading "Mental Fighting - Unleash Your True Potential"

Blind Vold Finnes Ikke

Blind Vold finnes ikke, se hvordan du kan unngå å bli et offer.

Continue reading "Blind Vold Finnes Ikke"

Effektiv stressmestring og selvsikkerhet.

Effektiv stressmestring og selvsikkerhet lærer du raskt med denne metoden.

Continue reading "Effektiv stressmestring og selvsikkerhet."

indre fred

Lær deg å kontrollere dine følelser og finn indre fred på den enkle måten.

Continue reading "indre fred"

Gratis Tai Chi Dvd

Et enkelt treningsprogram for bedre helse, bestill din Gratis Tai Chi dvd nå, du betaler bare porto & ekspedisjon

Continue reading "Gratis Tai Chi Dvd"

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Bli Selvsikker & Offensiv
Ta kontakt for kursdato
Ta full kontroll over livet ditt. Eliminer frykt, angst, stress, sinne
Her brukes Effektiv Nærkamp som verktøy for å programmere inn et offensivt handlings og tankesett.

Dette sier en kursdeltager

Se VIDEO her!


Se vår meny her


MEDIA
Stress ned & sov bedre med Tai Chi & Chi Gong

Indre fred mot Voldtekt

Yoga for helse & velvære

Fra Allers & TV Telemark
GRATIS Tai Chi Dvd

 

TwinDragonsAcademy
Spesial laget cd med bineural waves, for trening og læring
The Zone
For dyp meditasjon
Deep Meditation

Full Pakke...TAI CHI 
Ta kontakt for kursdato
Her lærer du deg helt praktisk, raskt & effektivt et komplett system for Helse, Selvforsvar, Indre Fred & Åndelig Utvikling.
Du får også en metode som med 10min. daglig trening, gir deg styrke, kondisjon og fleksibilitet.
Meld deg på idag.