Stressmestring

by Marianne Marthinsen
(Steinsholt)

Begynte på kurs da jeg i jobbsituasjon trengte å lære om stressmestring, negative adferdsmønstre og hvordan bryte de. Før jeg begynte følte jeg meg maktesløs, trodde egentlig jeg kunne denne "jobben" men uansett hva jeg gjorde så virket det ikke som forventa utifra tidligere erfaringer. Sliten, lei meg, oppgitt og forbanna, det tror jeg beskriver min egen situasjon ganske ærlig.
Følelsen av å ikke mestre den jobben jeg trodde jeg var god på førte til kaos, og at jeg var ute av stand til gjøre fornuftige valg.

På kurs lærte jeg å se mye klarere mønstre og reaksjoner både hos meg og andre, det igjen førte til at jeg kunne "reagere" tidligere når ting begynte skje. Det igjen gjorde at det sjeldnere ble utageringer da vi fikk stoppet "utviklingen" på et tidlig stadium. Jeg ble flinkere og tryggere i de situasjonene, kunne stå i konflikter med lav puls og en følelse av at jeg hadde kontrollen. Det var en utrolig god følelse!

Jeg har også lært noe om hva jeg kan ta ansvar for utifra den situasjonen jeg er i, andre har også ansvar og deres "regler" eller reaksjoner får jeg ikke alltid gjort noe med. Det som er viktig for meg er at jeg vet jeg har gjort så godt JEG kan, og det må være bra nok. At andre rundt meg også ser at jeg har blitt mye flinkere er inspirerende. Selv de gangene det ikke går som jeg ønsker, så er det greit. Selvfølgelig så er det mange "faser" man skal igjennom, men igjennom er stikkordet, man skal ikke bli der. man skal lære også av det, og gå videre. Jeg får det jeg gir og jeg får til det jeg vil, mitt ansvar!

Min deltagelse på kurset var sterkt knyttet opp til jobbsituasjonen, men for lære å mestre måtte jeg nødvendigvis lære mer om meg selv, så en bieffekt var også at jeg fikk "rota" opp i mine egne problemer og handlingsmønstre, ikke alltid like behagelig, men nyttig likevel!! Fikk også en god del AHA opplevelser, der ting jeg før hadde gjort, både negative og positive ting, og ikke minst andres reaksjon på det, ble mye klarere. For å gjøre det så skal man føle seg ganske så trygg på instruktøren, og det gjorde jeg virkelig. Det føltes både profesjonelt, men også trygt og personlig, det er kanskje, spesielt sett i etterkant, viktig.

Skulle gjerne gått mer på kurs, og en vakker dag så gjør jeg nok det. Jeg anbefaler det i hvertfall til alle, alle vil på en eller annen måte ha utbytte av dette!

Marianne Marthinsen

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Testimonials.

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Bli Selvsikker & Offensiv
Ta kontakt for kursdato
Ta full kontroll over livet ditt. Eliminer frykt, angst, stress, sinne
Her brukes Effektiv Nærkamp som verktøy for å programmere inn et offensivt handlings og tankesett.

Dette sier en kursdeltager

Se VIDEO her!


Se vår meny her


MEDIA
Stress ned & sov bedre med Tai Chi & Chi Gong

Indre fred mot Voldtekt

Yoga for helse & velvære

Fra Allers & TV Telemark
GRATIS Tai Chi Dvd

 

TwinDragonsAcademy
Spesial laget cd med bineural waves, for trening og læring
The Zone
For dyp meditasjon
Deep Meditation

Full Pakke...TAI CHI 
Ta kontakt for kursdato
Her lærer du deg helt praktisk, raskt & effektivt et komplett system for Helse, Selvforsvar, Indre Fred & Åndelig Utvikling.
Du får også en metode som med 10min. daglig trening, gir deg styrke, kondisjon og fleksibilitet.
Meld deg på idag.